Article 12113

Title of the article

INFORMATION TECHNOLOGIES APPLICATION FOR ORGANIZTION OF ENGINEERING AND DESIGN STAGING      OF CASTING PRODUCTION AT AN AIRCRAFT ENTERPRISE 

Authors

Levkina Olga, Postgraduate student, Ulyanovsk State University (Ulyanovsk, 42 Lva Tolstogo str.), levkinaoyu@ulsu.ru 

Index UDK

658.512 

Abstract

The article presents an analysis of casting production in terms of peculiarities of aircraft parts production. The author suggests an algorithm enabling the development of casting technological process which uses the fast prototyping technology. Besides that, the researcher compares the developed schemes of engineering and design staging of foundry production applying new information technologies and not applying them. 

Key words

casting production, engineering and design staging, technological process, rapid prototyping technology. 

Download PDF
References

1. Mogilev, V. K. Spravochnik liteyshchika / V. K. Mogilev, O. I. Lev. – M. : Mashinostroyeniye, 1988. – 272 s.
2. Titov, N. D. Tekhnologiya liteynogo proizvodstva / N. D. Titov, YU. A. Stepanov. – M. : Mashinostroyeniye, 1972. – 472 s.
3. Chumachenko, I. G. Povysheniye effektivnosti proizvodstva : v 3-kh t. / I. G. Chumachenko. – M. : Vysshaya shkola, 1989.
4. Budanov, Ye. N. Sem' osnovnykh mifov i zabluzhdeniy otnositel'no liteynogo proizvodstva / Ye. N. Budanov // Liteynoye proizvodstvo. – 2009. – № 8. – S. 2–8.
5. Tkachenko, S. S. Sovershenstvovaniye tekhnologii i povysheniye effektivnosti liteynogo proizvodstva / S. S.Tkachenko // Metallurg. – 2008. – № 11. – S. 121–122.

 

Дата создания: 28.01.2014 10:54
Дата обновления: 28.08.2014 10:39